When there's no hope, there's no reason for pessimism either.

Sanoi Aki Kaurismäki saksan television haastattelussa.